Można mieć taki pogląd, iż ratowanie ładu moralnego w Polsce jest niemożliwe, jeśli nie opuścimy Unii.
Inni uważają, że trzeba się podporządkować Unii czyli że powinniśmy jak najszybciej wprowadzić w Polsce homozwiązki, a najlepiej jeszcze homoadopcję.
My uważamy, że podstawowym zadaniem polskiej klasy politycznej jest wywalczyć dla nas prawo, by w Unii pozostać - ale z gwarancją, że nikt nas nie będzie formalnie bądź nieformalnie do niemoralności zmuszał. Organizacje z naszego kraju wystąpiły do podobnych struktur w Europie Zachodniej, o wsparcie takiego stanowiska. Prowadzimy już rozmowy z wieloma środowiskami.

 

Europa wartości - Apel


Europa zawsze była wspólnotą wartości zgodnie z ideą prymatu prawdy nad siłą. Wartości moralne są jednak obecnie w Europie przedmiotem sporów i różnorakich oddziaływań ideologicznych. Towarzyszy temu wzrastający nacisk, by Polska i inne kraje, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, przyjmowały rozwiązania prawne sprzeczne z fundamentem moralnym który Europę stworzył i który jest niezbędny, jeśli Europa ma przetrwać. Chodzi o przymus do prawnego uznania związków homoseksualnych aż po zrównanie ich w statusie z małżeństwem oraz o dopuszczenie możliwości adopcji przez takie związki.
Naciski i propaganda mają zbudować fałszywą alternatywę, iż przyjęcie takich rozwiązań jest warunkiem pozostania Polski w Unii Europejskiej. Większość Polaków jest przeciw legalizacji niemoralności i większość Polaków jest za tym, by Polska była w Unii. Szantaż polityczny przynależnością do Unii ma ich skłonić do porzucenia przekonań etycznych.
 
Apelujemy więc do organizacji w krajach Unii Europejskiej o czytelne sygnały wsparcie sygnalizujące, iż zmuszanie Polski do przyjmowania rozwiązań, której większość Polaków nie chce, nie jest i nie może być warunkiem naszego pozostawania w Unii. W odpowiedzialności za przyszłość Europy musimy wspólnie doprowadzić do tego, iż niedobre trendy moralne, które rozwinęły się w Europie, w Polsce zostaną zatrzymane.

Stowarzyszenie Europa Tradycja
Ryszard Skotniczny

Fundacja S.O.S. Ochrony Poczętego Życia
ks. Ryszard Halwa

Fundacja Narodowy Dzień Życia
Jacek Sapa
 
 
Europe of values - Appeal

Europe has always been a community of values in accordance with the idea of the primacy of truth over strength. However, moral values are currently the subject of disputes and various ideological influences in Europe. This is accompanied by increasing emphasis that Poland and other countries, especially Central and Eastern Europe, adopt legal solutions that are contrary to the moral foundation which Europe has created and which is necessary if Europe is to survive. It is about compulsion to legally recognize homosexual relationships until they are equal in status with marriage and to allow the possibility of adoption by such unions.
Pressure and propaganda are to build a false alternative that the adoption of such solutions is a condition for Poland's stay in the European Union. Most Poles are against the legalization of immorality and most Poles are for Poland to be in the Union. Political blackmail as a member of the Union is to lead them to abandon ethical beliefs.
Therefore, we are appealing to organizations in the European Union with clear signals of support signaling that forcing Poland to adopt solutions that most Poles do not want is not and can not be a condition of our staying in the Union. In the responsibility for the future of Europe, we must together lead to the fact that bad moral trends that have developed in Europe, will be stopped in Poland.

Europa der Werte - Appell

Europa war immer eine Wertegemeinschaft gemäß dem Vorrang der Wahrheit über der Macht. Moralische Werte sind aber gegenwärtig umstritten und verschiedenartigen ideologischen Einflüssen ausgeliefert. Dabei wächst auch der Druck, dass Polen und andere Länder vor allem Mittel- und Osteuropas rechtliche Lösungen annehmen sollten, die zu dem überlebenswichtigen ethischen Fundament der europäischen Zivilisation und Kultur im Widerspruch stehen. Es ist der Druck, homosexuelle Partnerschaften rechtlich der Ehe gleichzusetzen, samt dem Adoptionsrecht. Die Druckausübung und das begleitende Propaganda sollen offenbar die falsche Alternative aufbauen, dass Annahme dieser Lösungen die Bedingung für den Verbleib Polens in der europäischen Union sei. Die überwältigende Mehrheit der polnischen Bevölkerung ist gegen die Legalisierung der Unmoral und zugleich für den Verbleib Polens in der EU. Durch politischen Druck bezüglich der Zugehörigkeit zur EU sollten Polen erpresst werden, moralische Überzeugungen aufzugeben. Deshalb appellieren wir an Organisationen und Verbände in den Ländern der EU, klare Signale dafür zu setzen, dass die rechtliche Lösungen, die von der Mehrheit der Bevölkerung nicht gewollt sind, keine Bedingung für den Verbleib Polens in der EU sein darf. Im Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft Europas müssen wir gemeinsam bewirken, dass destruktive Trends, die sich in Europa etabliert haben, in Polen aufgehalten werden.

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858         

2021, EuropaTradycja.pl