Moment strategiczny
 
Podkarpacki sejmik ma jutro debatować nad uchyleniem uchwały w sprawie tzw. propagandy LGBT.
Uchwały te wcale nie były bardzo mocno popierane przez Kościół.
Z prostego powodu. Dążyły one w pierwszej kolejności nie do obrony nauczania Kościoła, a do wywoływania wojen kulturowych. To łatwo, zwłaszcza propagandowo, podmieniać, ale to nie jest to samo.
 
Unia Europejska skorzystała z zaproszenia do prowadzenia takiej wojny. Prawdopodobnie przede wszystkim instrumentalnie, gdyż uznano to za wygodne, dla budowania politycznego nacisku na Polskę. Nie można jednak wykluczyć, że poddanie się naciskom Brukseli, zostanie na końcu zinterpretowane jako zgoda na kwestionowanie dopuszczalności trwania przy nauczaniu Kościoła.
 
Można dyskutować, co należy zrobić w tej sprawie. Jedak propozycja, którą zgłosił zarząd naszego województwa, jest po prostu wstrząsająca. Marszałek Ortyl wraz ze swoim zarządem lansuje pomysł uchylenia wcześniejszej uchwały i zastąpienia jej specjalnym stanowiskiem. Jednak to, co tam się wypisuje, stawia włosy na głowie:
 
"Jako Radni Województwa Podkarpackiego stoimy na straży aby równości poszanowanie praw człowieka, szacunek dla odmiennych poglądów oraz odrzucenie wszelkich prób nienawiści i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, lub orientację seksualną były nadrzędnymi wartościami dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia";
 
"Mając na uwadze toczące się dyskusje dotyczące różnych grup społecznych, ideologii, a także w odniesieniu do nasilającego się zjawiska tzw. mowy nienawiści, Sejmik
Województwa Podkarpackiego uznaje za konieczne, odwołać się do podstawowych wartości w których tolerancja jest jedną z najważniejszych".
 
Mamy dokument zbudowany na bełkocie politycznej poprawności. Sformułowaniach, które nic nie oznaczają, ale dobrze brzmią. Pomieszano to z równie bełkotliwymi, pozbawionymi w sumie treści sformułowaniami, wychylonymi w drugą stronę, aż po przywołanie Jana Pawła II. Jest to dokument po prostu żałosny. Jeśli jakiś wniosek z tego płynie, jeśli Podkarpaciem kierują ludzie, których myśl polityczna owocuje czymś tak kompromitującym, to w pierwszej kolejności powinniśmy się obawiać właśnie ich, a nawet nie Brukseli.
 
Przywołany w tytule moment strategiczny polega na tym, że od jutrzejszej decyzji sejmiku może zależeć bardzo wiele, jak chodzi o przyszły kierunek moralno-cywilizacyjny. Negocjacje z Unią Europejską powinny prowadzić przede wszystkim do jasnego stwierdzenia: nikt nie kwestionuje, że Polacy i Polska mogą trwać przy nauczaniu Kościoła.
Jeśli natomiast zgodzimy się na kierunek lansowany przez zarząd, najważniejsze kwestie moralne staną się przedmiotem wyłącznie pastiszowych sformułowań, których oczywiście nikt nie będzie traktował serio.
 
Z punktu widzenia zwolenników laicyzacji, dechrystianizacji Europy, jest to być może scenariusz nawet lepszy, niż głoszenie wprost poglądów antykatolickich.
 
Podkarpacie, 26.IX.2021r.

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2023, EuropaTradycja.pl